دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹
  
شمارهٔ گروه درسیشناسهٔ گروه درسینام درسنام استادرشتهزمان برگزاری
۱۴۰۴ ۱۷۵۶۱۵ حقوق بین الملل عمومی ۱ یاسر ملکوتی فر كارشناسي پيوسته حقوق شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۱۴۲۹ ۱۷۵۶۴۰ حقوق بین الملل عمومی (۳) روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یاسر ملکوتی فر كارشناسي پيوسته حقوق شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۸۵۱۷ ۱۷۵۱۴۷ پول و ارز و بانکداری دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته حسابداری شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۸۵۱۷ ۱۷۵۱۴۷ پول و ارز و بانکداری دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته حسابداری شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۹۷۳۰ ۱۷۹۹۵۴ کارافرینی دکتر رضا دیهیم كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولو‍ژی نرم‌افزار کامپیوتر یک‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
۹۷۳۰ ۱۷۹۹۵۴ کارافرینی دکتر رضا دیهیم كارشناسي ناپيوسته مهندسی تکنولو‍ژی نرم‌افزار کامپیوتر دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۸۵۴۶ ۱۷۷۷۲۱ بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته حسابداری دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۸۵۴۶ ۱۷۷۷۲۱ بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته حسابداری سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۸۸۰۴ ۱۷۷۳۲۵ حسابرسی دولتی دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته حسابداری دولتی سه‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۸۲۵۵ ۱۷۷۷۴۰    مدیریت طرحهای توسعه
۸۲۴۶ ۱۷۷۱۲۷ پیاده سازی استراتژی دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت کسب و کار - استراتژی چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۳۶۱۰ ۱۷۸۳۴۷ مدیریت نیروی انسانی دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت آموزشی پنج‌شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۸۱۵۱ ۱۷۵۵۹۰ مبانی مدیریت دانش دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع اطلاعاتی پنج‌شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۸۲۳۴ ۱۷۵۵۸۳ مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد پنج‌شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
۸۲۴۱ ۱۷۵۶۰۱    مدیریت منابع انسانی
۸۲۴۶ ۱۷۷۱۲۷ پیاده سازی استراتژی دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت کسب و کار - استراتژی پنج‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۳۶۰۲ ۱۷۶۳۴۱ تئوریهای سازمانی مدیریت دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت آموزشی پنج‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۸۲۸۹ ۱۷۸۱۴۶    تئوریهای مدیریت پیشرفته
۸۲۴۹ ۱۷۹۵۴۴    نظریه های سازمان و مدیریت
۳۶۰۲ ۱۷۶۳۴۱ تئوریهای سازمانی مدیریت دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت آموزشی پنج‌شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۸۲۸۹ ۱۷۸۱۴۶    تئوریهای مدیریت پیشرفته
۸۲۴۹ ۱۷۹۵۴۴    نظریه های سازمان و مدیریت
۲۳۵۲ ۱۷۶۱۶۷ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ حسین دلبری كارشناسي پيوسته روانشناسی دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
۲۳۵۰ ۱۷۶۱۶۵ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ حسین دلبری كارشناسي پيوسته روانشناسی دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۲۳۵۱ ۱۷۶۱۶۶ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ حسین دلبری كارشناسي پيوسته روانشناسی دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۵۱ ۱۷۳۹۸۰ اندیشه هاو وصایای امام (ره) عفت راشدی كارشناسي پيوسته عمومی دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۵۳ ۱۷۳۹۸۲ اندیشه هاو وصایای امام (ره) عفت راشدی كارشناسي پيوسته عمومی دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۵۲ ۱۷۳۹۸۱ اندیشه هاو وصایای امام (ره) عفت راشدی كارشناسي پيوسته عمومی دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۲۳ ۱۷۳۹۵۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی یک‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۱۱۰ ۱۷۸۹۶۲    تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری
۲۴ ۱۷۳۹۵۳ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی یک‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۲۵ ۱۷۳۹۵۴ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۲۶ ۱۷۳۹۵۵ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی سه‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۱۰۹ ۱۷۸۹۶۱ تاریخ تحلیل صدر اسلام دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۲۳۷۳ ۱۷۶۱۸۸ احساس و ادراک سارا علوی زاده كارشناسي پيوسته روانشناسی شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۲۳۷۵ ۱۷۶۱۹۰ احساس و ادراک سارا علوی زاده كارشناسي پيوسته روانشناسی شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۲۳۴۹ ۱۷۶۱۶۴ انگیزش و هیجان سارا علوی زاده كارشناسي پيوسته روانشناسی شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۲۳۴۸ ۱۷۶۱۶۳ انگیزش و هیجان سارا علوی زاده كارشناسي پيوسته روانشناسی شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۲۳۴۷ ۱۷۶۱۶۲ انگیزش و هیجان سارا علوی زاده كارشناسي پيوسته روانشناسی یک‌شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۲۳۷۴ ۱۷۶۱۸۹ احساس و ادراک سارا علوی زاده كارشناسي پيوسته روانشناسی دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۴۵۳۰ ۱۷۴۵۸۵ بیوشیمی دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته مهندسی پزشکی شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۳۱۲۸ ۱۷۸۲۲۰ آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۱ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۳۱۲۴ ۱۷۸۲۱۶ شیمی فیزیک ۲ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۳۱۰۰ ۱۷۳۷۱۵ شیمی دارویی ۱ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۳۱۵۱ ۱۷۳۷۲۵    شیمی دارویی
۳۱۲۴ ۱۷۸۲۱۶ شیمی فیزیک ۲ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی یک‌شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۳۱۰۱ ۱۷۳۷۱۶ شیمی دارویی ۲ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی یک‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۳۱۰۷ ۱۷۳۷۲۲ پلیمرها و سیستم های دارو رسانی دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی یک‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۱۹۶۱ ۱۷۴۳۲۶ بیو شیمی ساختار دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۱۹۰۷ ۱۷۴۳۴۷    بیوشیمی ۲
12