پنج‌شنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
  
شمارهٔ گروه درسیشناسهٔ گروه درسینام درسنام استادرشتهزمان برگزاری
۱۴۲۷ ۱۸۵۳۸۸ حقوق سازمانهای بین المللی یاسر ملکوتی فر كارشناسي پيوسته حقوق سه‌شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۱۴۰۲۵ ۱۸۷۷۸۵    حقوق سازمانهای بین المللی
۱۴۰۳۸ ۱۸۹۳۴۲ حقوق بین الملل عمومی ۱ یاسر ملکوتی فر كارشناسي پيوسته حقوق سه‌شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۱۴۱۰ ۱۸۵۳۴۷ حقوق بین الملل عمومی (۳) روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یاسر ملکوتی فر كارشناسي پيوسته حقوق سه‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۶۰۱۳ ۱۸۵۶۲۷ کارآفرینی عمومی(جایگزین دروس اختیاری) دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته مهندسی عمران شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۹۱۲۹ ۱۸۹۱۵۲    کارآفرینی و پروژه
۶۰۱۳ ۱۸۵۶۲۷ کارآفرینی عمومی(جایگزین دروس اختیاری) دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته مهندسی عمران شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۹۱۲۹ ۱۸۹۱۵۲    کارآفرینی و پروژه
۸۳۲۶ ۱۸۸۱۹۲ حسابرسی دولتی دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته حسابداری حسابرسی یک‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۸۲۰۷ ۱۸۸۱۷۸ مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضا دیهیم كارشناسي پيوسته مدیریت مالی یک‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۸۲۶۱ ۱۸۸۱۹۹ مدیریت تکنولوژی و نوآوری دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت اجرایی سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۸۱۵۸ ۱۸۸۱۸۸ تئوری های مدیریت دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع اطلاعاتی چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۸۲۵۸ ۱۸۵۵۹۷ مدیریت منابع انسانی (EPR) دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۸۲۵۱ ۱۸۵۵۹۰ مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد پنج‌شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۳۶۰۰ ۱۸۵۹۶۵ مدیریت نیروی انسانی دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت آموزشی پنج‌شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۸۲۵۹ ۱۸۸۴۴۴    مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۳۶۰۰ ۱۸۵۹۶۵ مدیریت نیروی انسانی دکتر رضا دیهیم كارشناسي ارشد ناپيوسته مدیریت آموزشی پنج‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۸۲۵۹ ۱۸۸۴۴۴    مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۲۳۴۷ ۱۸۶۱۸۹ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ حسین دلبری كارشناسي پيوسته روانشناسی دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
۲۳۴۷ ۱۸۶۱۸۹ متون روانشناسی به انگلیسی ۱ حسین دلبری كارشناسي پيوسته روانشناسی دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۴۷ ۱۸۴۵۸۸ اندیشه هاو وصایای امام (ره) عفت راشدی كارشناسي پيوسته عمومی یک‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۴۸ ۱۸۴۵۸۹ اندیشه هاو وصایای امام (ره) عفت راشدی كارشناسي پيوسته عمومی یک‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۴۹ ۱۸۴۵۹۰ اندیشه هاو وصایای امام (ره) عفت راشدی كارشناسي پيوسته عمومی یک‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۲۱ ۱۸۴۵۶۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی یک‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۲۲ ۱۸۴۵۶۳ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی یک‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۲۳ ۱۸۴۵۶۴ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۲۴ ۱۸۴۵۶۵ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ورودی۹۱ به بعد اجباری دکتر علیرضا فلاحتی كارشناسي پيوسته عمومی سه‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۳۱۵۸ ۱۸۴۷۲۷ سنتز مواد آلی دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۳۱۰۸ ۱۸۴۷۲۱ آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۱ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۳۱۵۸ ۱۸۴۷۲۷ سنتز مواد آلی دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۳۱۰۸ ۱۸۴۷۲۱ آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۱ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی یک‌شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۳۱۱۶ ۱۸۶۸۴۱    فارماکولوژی و سم شناسی موادشیمیایی ۱
۱۹۲۷ ۱۸۵۶۷۳ بیوشیمی ویتامین هاو هورمون ها دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی یک‌شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
۵۰۰۱ ۱۸۸۳۵۱    بیو شیمی عمومی
۱۹۲۴ ۱۸۵۰۲۶ بیو شیمی ساختار دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی یک‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۳۱۱۸ ۱۸۶۸۴۳    بیوشیمی پیشرفته
۴۵۴۵ ۱۸۷۵۶۲    بیوشیمی
۳۱۰۷ ۱۸۴۷۲۰ کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۱۹۰۰ ۱۸۴۹۴۲ شیمی آلی ۱ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۱۹۸۹ ۱۸۶۸۲۹    شیمی آلی۲
۱۹۰۰ ۱۸۴۹۴۲ شیمی آلی ۱ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی فرد)
۱۹۸۹ ۱۸۶۸۲۹    شیمی آلی۲
۱۹۲۴ ۱۸۵۰۲۶ بیو شیمی ساختار دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (هفته‌ی زوج)
۳۱۱۸ ۱۸۶۸۴۳    بیوشیمی پیشرفته
۴۵۴۵ ۱۸۷۵۶۲    بیوشیمی
۱۹۲۵ ۱۸۵۰۲۷ آزمایشگاه بیو شیمی ساختار دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی سه‌شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
۱۹۹۲ ۱۸۶۸۳۴    آزمایشگاه بیوشیمی(ا)
۳۱۰۰ ۱۸۴۷۱۳ شیمی دارویی ۲ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی سه‌شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۳۱۱۵ ۱۸۶۸۴۰    شیمی دارویی ۱
۳۱۰۱ ۱۸۴۷۱۴ شیمی دارویی ۳ دکتر محمد مهرشاد كارشناسي پيوسته شیمی دارویی سه‌شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
12